platform למערכת תיאום תשתיות

יפה נוף

יפה נוף

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת יפה נוף הוקמה לפני עשור שנים במקום "נתיבי כרמל", אשר היה אגף בחברת נתיבי איילון התל אביבית. גוף זה הוקם כדי לקדם ולבצע מדיניות תחבורה שהייתה מוסכמת על עירית חיפה ומשרד התחבורה. יפה נוף הינה חברה בבעלות מלאה של עיריית חיפה, אך מכוח החלטת הממשלה, החברה עובדת גם מחוץ לגבולות השיפוט העירוני ובכל תחום המטרופולין. כביטוי לכך נמצא גם משקיף מטעם הממשלה בדירקטוריון החברה. יפה נוף הינה ארגון הנדסי, וכדי לנצל את מלא יכולותיו, צורפו אליו גם האגף לבנייה ציבורית של העירייה ומנהלת מנהרות הכרמל.