platform למערכת תיאום תשתיות

מערכת
תיאום תשתיות
לאומית

אודות

בשנים האחרונות מקודמות תוכניות רבות במאות מילארדי שקלים אשר ייעדון צמצום הפער התשתיתי הקיים היום במדינת ישראל והערכות לגידול האוכלוסייה הצפוי.
על אף ההשקעה הגדולה שכבר נעשתה וזו שעוד מתוכננת, בתחומי התחבורה, המים , החשמל, האנרגיה ועוד. ניכר כי קצב מימוש התשתיות צריך להיות מהיר יותר בכדי שיפגוש את הצרכים הקיימים,
וכי ישנו צורך בשינוי אופן העבודה האינדיבידואלי הקיים היום, ובסנכרון כל המשק לעבודה משותפת בכדי לצלוח את האתגרים העצומים העומדים בתחום פיתוח תשתיות, ולהביל את המדינה למקום טוב ויעיל יותר.

סנונית ראשונה לעבודה משותפת זו, ולהירתמות של כלל הגופים המשמעותיים לקידום פרוייקטי הענק הינה המערכת לתאום תשתיות.
המערכת מקודמת על ידי היחידה לתאום תשתיות במשרד התחבורה, אגף תקציבים באוצר, ואגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה.
מערכת זו משתמשת בכלים חדשנים להקל על תהליך תאום תשתיות, לאפשר שקיפות, שיתוף מידע, והלכה למעשה לקצר משמעותית את הליך תאום תשתיות דבר המתבטא גם בחסכון של מילונים רבים.
אנשי המערכת חרטו על דיגלם רמת שירות גובה ביותר וכמו כן מאמצים עילאיים להנגשת והכרת המערכת לכל שחקן רלוונטי.

אנו עובדים בכל רגע נתון על המשך פיתוח המערכת כמו גם על כלים משלימים לתאום תשתיות בדיגטיציה, מדיניות , תמריצים, נהלים ובעיקר בתחום של שיח ועבודה משותפת.
זאת על מנת לקדם באופן משמעותי את תאום התשתיות בישראל ובעקבותם להוביל להסרת החסמים בנושא זה בכלל המשק.

אני מבקשת להודות לגורמי המקצוע בחברות התשתית, בממשלה, ברשויות המקומיות , בסקטור הפרטי ובגופים השונים על השותפות לדרך.

בברכה,

נעה סגל

סמנכ"לית לתאום תשתיות לאומיות 

ומ"מ ראש אגף בכיר תקציבי פיתוח