platform למערכת תיאום תשתיות

נתיבי איילון

איש קשר
ילנה לנצוזסקי
כתובת
שד' נים 2 ראשל``צ, מגדל עזריאלי קומה 7
נתיבי איילון

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת נתיבי איילון הוקמה בשנת 1970 בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו ומדינת ישראל. במאי 2016 רכשה המדינה את חלקה של העירייה, ובמרץ 2017 עברה החלטת ממשלה ח"כ/ 62 בה הפכה נתיבי איילון לחברה ממשלתית בבעלות מלאה והוגדרו לה מטרות חדשות.
נתיבי איילון הופקדה על פיתוח וניהול פרויקטים בסביבה מטרופולינית בכל רחבי הארץ. כיום החברה מקדמת מגה פרויקטים לאומיים בהיקף כולל של למעלה מעשרה מיליארד שקלים, דוגמת: "מהיר לעיר" – הקמת רשת של מעל 200 ק"מ של נתיבי תחבורה ייעודיים לתחבורה ציבורית (נת"צים) במטרופולין דן, לרבות 17 רשויות מקומיות וכבישים בינעירוניים המחברים ביניהם;
"הנתיבים המהירים" – הקמה של נתיבים מהירים מנתניה עד ראשון לציון לאורך כביש 20 וכביש 2 בשני הכיוונים ומראש העין עד גלילות לאורך כביש 5.לצד הפרויקט הזה מקימים מגה חניוני "חנה וסע" הכוללים כ 17,000 מקומות חניה, מערך שאטלים, תחבורה ציבורית יעילה למוקדי הביקוש בתל אביב ועידוד נסיעות קארפול באמצעות מערכת טכנולוגית מתקדמת לזיהוי כמות האנשים היושבים ברכב; ו-"אופני דן" – הקמת רשת אופנוסטרדות של כ-100 ק"מ שבילי אופניים בסטנדרט גבוה לגישה נוחה ובטוחה למרכזי התעסוקה במרחב תל אביב. שבילי האופניים יחברו את ערי גוש דן. לאורך השבילים יוצבו עמדות הצללה ומים, עמדות ריענון ותאורת לילה. בנוסף, החברה אחראית על ניהול ובקרת התנועה בכביש 20 , וכן על תחזוקה של הכביש. לצד העבודה על המגה פרויקטים, מקדמת נתיבי איילון תחומי אחריות מהותיים, וביניהם ייזום, ניהול ופיתוח פתרונות תחבורה מתקדמים וטכנולוגיים בתחום התשתיות ובניית תכנית אב לתחבורה למטרופולינים, לרבות קידום תכנון ארוך טווח וגזירת תכניות לביצוע מיידי.
אגף תשתיות ותיאום רשויות: תפקידו של האגף לנהל את תהליכי העבודה מול הרשויות המקומיות וחברות התשתיות. מטרתו ליצור מנגנון יעיל לקידום הפרויקטים השונים של החברה בין היתר, בהיבטים של תיאום, אינטגרציה, קבלת היתרים ואישורים והסרת חסמים.
מיקום אגף תשתיות ותיאום רשויות במבנה הארגוני של נת"א: שייך לחטיבת הנדסה

1. הסבר כללי המפרט את מהות הבקשה, וכולל פרטי קשר של המבקש (יוזם העבודה ולא הקבלן): שם, אימייל ומספר טלפון.
2. תרשים סביבה על רקע גוש חלקה, המסמן את מיקום הבקשה.
3. נדרש לסמן באופן ברור את גבול רצועת הדרכים (קו זכות הדרך בהתאם לתב"ע מאושרת) הגובלות והסמוכות לאזור בו מבוקש היתר הבניה/אישור מעבר.
4. נדרש לסמן באופן ברור את קווי הדיקור של הדרכים על גבי מפת מדידה (במקרה הצורך).
5. נדרש לסמן את קווי הבניין בהתאם לתב"ע מאושרת.
6. נדרש לסמן את כל סוגי התשתיות (עילי/ תת קרקעי) וקווי תשתית קיימים, מוסטים/חוצים את רצועת הכביש שבאחריות חברת נתיבי איילון.
7. נדרש לצרף חתכים לאורך או פרטים שמסבירים את העבודה.
8. תכנית על רקע מדידה, בקנ"מ שניתן לתת חו"ד על בסיסה. ( 1:250 , 1:500,1:1000 )
9. מפת התמצאות.
10 . במקרה של חציות כביש איילון יש צורך בדו"ח קרקע והתייחסות.
הערות כלליות:
• את כל המסמכים יש להגיש בעותק קשיח. במקרים בהם יידרש קובץ אלקטרוני תישלח הודעה לאחר תחילת תהליך הטיפול בבקשה.
• המידע הניתן ואישורי הביצוע תקפים למקסימום שנה, בהתאם לתנאים שנקבעו בתהליך קבלת האישור לביצוע.
• ניתן לראות את המסמכים והנתונים הנדרשים גם במערכת רישוי זמין.