platform למערכת תיאום תשתיות

נת”ע - נתיבי תחבורה עירוניים

איש קשר
דוד בבייב - מנהל מחלקת תיאום תשתיות
כתובת
מרכז עזריאלי חולון 1 בניין A קומה 9 רח' הרוקמים 26
נתע

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ הינה חברה ממשלתית הממונה על תכנונה, הקמתה ותפעולה של מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב.

מערכת הסעת ההמונים הינה פרויקט התחבורה הגדול והמורכב ביותר שבוצע אי פעם במדינת ישראל.

הקו האדום
יהיה הראשון מבין רשת קווי רכבת קלה (Light Rail Transit – LRT). הקו מהווה חלק מהתכנית הכוללת לשיפור רווחת ואיכות חייהם של תושבי מדינת ישראל. אורכו של הקו 24 ק"מ, מתוכם 12 ק"מ בתת הקרקע.

לקו מספר מפגשים עם קווי רק"ל אחרים:

 • עם הקו הירוק בתחנת קרליבך בתל אביב
 • עם הקו הסגול בתחנות אלנבי וארלוזורוב בתל אביב.

הקו הירוק
אורכו של הקו 39 ק"מ, מתוכם 4 ק"מ בתת הקרקע. הקו מחבר את החלקים הדרומיים של המטרופולין (חולון וראשון לציון) לתל אביב והרצליה. הקו הירוק ייתן מענה לפיתוח עתידי במע"ר תל אביב והרצליה, תוך מתן נגישות למוקדי התעסוקה והמסחר ברמת החייל, אוניברסיטת תל אביב, חולון, ראשון לציון והרצליה. 

לקו מספר מפגשים עם קווי רק"ל אחרים : 

 • עם הקו הסגול בתחנות לוינסקי- הר ציון וארלוזורוב-אבן גבירול בתל אביב
 • עם הקו האדום בתחנת קרליבך בתל אביב 

הקו הסגול
 מתוכנן לקשר את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל-אביב אל מרכז העיר תל-אביב ויעבור במפלס הקרקע. אורכו הכולל של הקו צפוי להיות כ-29 ק"מ.

לקו מספר מפגשים עם קווי רק"ל אחרים:

 • עם הקו האדום בתחנות אלנבי וארלוזורוב בתל אביב
 • עם הקו הירוק בתחנות ארלוזורוב-אבן גבירול ולוינסקי-הר ציון

קווי המטרו
נת"ע מקדמת תכנון לשלושה קווי מטרו במטרופולין ת"א:

 • M1 – קו מטרו רדיאלי בציר צפון-דרום המחבר את הערים הצפוניות והדרומיות במטרופולין ת"א לעיר ת"א. אורך הקו ה-73 ק"מ ולו שתי זרועות צפוניות המתחילות מהערים רעננה וכבר סבא ושתי זרועות דרומיות המתחילות מהערים רחובות ולוד. 
 • M2 –קו מטרו רדיאלי בציר מזרח-מערב.  אורך הקו כ-28 ק"מ והוא מחבר את פתח תקווה ואת רמת גן לתל אביב וחולון.
 • M3 – קו חצי טבעתי באורך של כ-39 ק"מ המחבר את כל הקווים והמייצר מבנה רשת רדיאלי היקפי מהרצליה ועד בת ים.

ממונה סטטוטוריקה ותכניות גובלות הינו הגורם המוסמך מטעם החברה האחראי על קבלת תכניות תשתית של צד ג' בחברה, תיאום ומעקב אחר הטיפול בהן והעברת התייחסות רשמית מטעם החברה לגורם הפונה.

גורם המעוניין לקבל אישור תיאום תכנון יפנה בבקשה לממונה סטטוטוריקה ותכניות גובלות

הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

 1. מכתב מלווה הכולל תיאור העבודה ומהותה.
 2. תכניות תשתית רלוונטיות בקובצי DWG ו- PDFמותאמות לקואורדינטות רשת ישראל החדשה כולל תכניות חתכים. 
 3. הפניה מוועדה ו/או גורם תשתית רלוונטי, במידה ונדרש.
 4. כל מסמך נוסף הנדרש לצורך מענה והתייחסות לבקשה.

ממונה סטוטוטוריקה ותכניות גובלות אחראי על ריכוז הטיפול בבקשה מול הגורמים המקצועיים השונים בחברה.

מענה ישלח לפונה בכפוף להעברת / השלמת כלל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הבדיקה.

העתק מאישור תיאום התכנון ישלח לפונה וכן למנהל מחלקת תיאום הנדסי / תשתיות ברשות המוניציפלית הרלוונטית.

גוף תשתית אשר ביצע תיאום תכנון ברצועות עבודה של נת"ע ומעוניין בתחילת ביצוע העבודות, יגיש בקשה לקבלת אישור לביצוע עבודה למחלקת סטטוטוריקה עד 30 יום מהמועד המתוכנן.

הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

 1. מכתב פניה לקבלת אישור לביצוע עבודה הכולל תיאור העבודות האמורות להתבצע.
 2. עותק מאישור תיאום התכנון אשר ניתן ע"י נת"ע.
 3. תכניות עבודה רלוונטיות בקובצי DWG ו-PDF מותאמות לקואורדינטות רשת ישראל החדשה כולל תכניות חתכים.

ממונה סטטוטוריקה ותכניות גובלות, אחראי על ריכוז הטיפול בבקשה מול הגורמים המקצועיים השונים בחברה.

העתק מאישור לביצוע העבודה, ישלח לפונה וכן למנהל מחלקת תיאום הנדסי / תשתיות ברשות המוניציפלית הרלוונטית.

יודגש כי באחריות הפונה להשלים / לעמוד בכל התנאים המצורפים לאישור.

 

רשות התמרור – אישור תכניות תנועה ורימזור
בנוסף לאמור לעיל, מתקיים תהליך במסגרתו נדרשת החברה כרשות תמרור מקומית, לאישור תכניות הסדרי תנועה קבועים וזמניים ורמזור.
פניות לאגף התנועה בנושא רשות התמרור יש להפנות ל:
אינה לזרטניק
טל .03-7243149
מייל: innal@nta.co.il