platform למערכת תיאום תשתיות

רתם - גז טבעי בע”מ

רתם גז טבעי בע"מ

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

רתם גז טבעי בע"מ הינה חברה ייעודית שהוקמה לצורך תכנון, הקמה, והפעלה של רשת החלוקה של הגז הטבעי באזור ירושלים ובית שמש מתוקף רישיון משרד האנרגיה שניתן לה לתקופה של 25 שנה.

רתם גז טבעי קיבלה את רישיון החלוקה משר האנרגיה ובכך נסללה הדרך לחיבור אזורי תעשייה, מפעלים, בתי חולים, מוסדות ציבור וכן שכונות מגורים חדשות שנמצאות בשלב התכנון.
לצורך הקמת הפרויקט התקשרה רתם עם מומחים בתחומי התכנון, ההקמה, וההפעלה.

רשת החלוקה מהווה את תשתית אספקת הגז הטבעי בלחץ הנמוך מ-  BAR 16 לצרכני החלוקה, זאת במטרה לאפשר לעסקים ולמפעלי התעשייה הבינוניים והקטנים להתחבר לרשת הגז הטבעי, ואשר אינם זקוקים לגז טבעי בלחץ גבוה כמו מפעלים גדולים ותחנות כוח שאר מתחברים ישירות לרשת ההולכה. הרשת חיונית על מנת לאפשר למגוון רחב של צרכני אנרגיה להסב פעילותם ולהשתמש בגז טבעי, המהווה מקור אנרגיה זול וידידותי יותר לסביבה, ביחס לסוגי הדלק המוכרים. התשתית שתוקם תתאים לפריסת הצרכנים הפוטנציאליים באזור החלוקה.

חברת רתם גז טבעי בע"מ פועלת באזור בית שמש וירושלים מתוקף רישיון חלוקת גז טבעי. רתם מתכננת מקימה ומפעילה את רשת החלוקה באזור הרישיון, לרבות תוך שמירה על נכסיה וביטחון הציבור.

יש לקבל מכתב פניה מהיזם / מתכנן / מתאם תשתיות הנלווה לפרטים הבאים:

  • הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה (תיאום תכנון / הרשאה לביצוע)
  • רשימת תכניות הכוללות – שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך מהדורה.
  • תכנית תנוחה וחתך מוצע בפורמט DWG + PDF בה מסומנת התשתית המתוכננת, גבול החפירה המתוכננת וגבולות תכנית קו הגז הטבעי.
  • חתך לרוחב עם סימון התשתית המתוכננת, קו הגז הטבעי ודופן החפירה המתוכננת.
  • חתך לאורך החציה במרחק אופקי שלא יפחת מעשרה מטר מכל צד של קו הגז הטבעי. יש לסמן על גבי החתך את צינור הגז ותשתיות נוספות ככל שקיימות.
  • במידה ומתוכנן הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל ואי קו הגז הטבעי יש לסמן על גבי התכנית.
  • מיקום העבודות על גבי תצ"א וכולל מיקום Y,X
  • נושאים נוספים נדרשים למשל – הסדרי תנועה, שרוולים, פלטות הגנה וכדומה.
  • האם לרתם ישנן תוכניות בפוליגון המבוקש כולל מספר תכנית 

הנחיות כלליות לתכנון: 

קטעים מקבילים
בקטעים מקבילים יונח קו  התשתית כלהלן:
מצנרת פלדה: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-5 מטרים.
מצנרת פוליאתילן: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-3 מטרים.

מרחק מתחנה
מרחק מינימום 5 מטרים מהגדר.

חציות קווים 
בקידוח: קו התשתית יחצה  מתחת לקו הגז במרווח מינימלי של 2.5 מ' בין תחתית קו התשתית לראש קו הגז.
בחצייה פתוחה: קו התשתית יחצה את קו הגז במרווח מינימלי נטו של 1.0 מ'.
בחצייה מתחת לקו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100*50*10 ס"מ כ-30 ס"מ מעל קו הגז 1.0 מ' לכל צד של נקודת החציה.
בחצייה מעל קו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100*50*10 ס"מ מעל קו התשתית לפחות 1.5 מ' לכל צד של נקודת החצייה.
חציית קו הגז תתבצע בזווית של 90 מעלות ככל שניתן.

טרם ביצוע החציה יבוצע איתור קו הגז באמצעים אלקטרוניים וגישוש קו הגז באמצעות שאיבת עפר.

הגנה קתודית
עבור קווי פלדה או תשתיות חשמל בסמוך לקווים של רתם עשויים פלדה, יש להציג תכנון הגנה קתודית וחישובים המציגים את ההשפעה.
ההשפעה תיבחן על ידי רתם ובמידת הצורך יועברו הנחיות / דרישות.

ככלל לא יותרו הידוק ו/או מעבר כלים כבדים מעל תוואי קו הגז הטבעי. במידה ונדרשים כאלו, יש לסמן את האזורים המיועדים על גבי התכנית ולציין עומסים מתוכננים.

פיקוח
כל עבודה בסמוך לתשתיות רתם תתבצע אך ורק בשעות היום ובנוכחות מפקח מטעמה. עלות הפיקוח תהיה על חשבון היזם, אלא אם קיים הסדר בין החברות.

תיעוד
טרם כיסוי התשתית תבוצע מדידה של הקווים ע"י מודד מוסמך.  תכנית עדות של הקווים תועבר לרתם בקובץ PDF ו-DWG.

ביטוח
תנאי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות הוא העברת אישור על קיום ביטוח בנוסח המצורף בנספח א', חתום ע"י חברת הביטוח.

לצורך אישור התכנית יש להעביר:
חמש הספרות האחרונות של מספור מכתב זה (ראה בראש מכתב זה) מהוות מספר פניה. יש לציין את מספר הפניה בכל ההתכתבויות נשוא פרויקט זה.

כתב הרשאה לביצוע העבודות
על היזם המבקש לבצע עבודות בסמוך לתשתיות רתם למלא ולחתום על כתב ההרשאה שיועבר לאחר בדיקת כלל החומר על ידי רתם.

דגשים מיוחדים:
מסמך זה אינו מהווה היתר חפירה. לפני כניסה לביצוע יש לפנות לרתם לקבלת היתר חפירה.

חשוב להבהיר כי על גורם התשתית המתכנן / מבצע מוטלת האחריות בגין כל נזק שיגרם למערכות / מתקנים / קווים של חברת "רתם" כתוצאה מעבודות בשטח.