platform למערכת תיאום תשתיות

רשות הגז

כתובת
רחוב בנק ישראל 7, תא דואר 36148, ירושלים 9136002
רשות הגז הטבעי

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

רשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה מנהלת פרויקט לתיאומי תכנון ובטיחות מול יזמים ומתכננים המבקשים לקדם תכנון/רישוי בסמוך לתשתיות הגז הטבעי, הליך תיאום הנדרש בהתאם לתכניות המאושרות.
רשות הגז הטבעי הינה גוף ממשלתי רגולטורי של משק הגז הטבעי, שבין היתר קובעת מדיניות בנושא הנדסה ובטיחות, כלכלה, תכנון בשלבים השונים של תהליך התפתחות משק הגז הטבעי.
מערכות אספקה, הולכה וחלוקת גז טבעי מוקמות ומנוהלות בהתאם להנחיות ונהלים משותפים עם רשות הגז הטבעי. יצוין כי משק הגז הטבעי הינו יחסית חדש במדינת ישראל ונמצא בהתפתחות מואצת מאז גילוי מקורות גז טבעי מקומיים, ולכן תחום הידע המקצועי וכן פריסת הרשת עשויים להתפתח מעת לעת.
רשות הגז הטבעי אף מלווה את החברות בעלות תשתית האספקה, ההולכה והחלוקה בנוגע לתהליכי תיאום תכנון שוטפים ומנחה ומבצעת מעקב ובקרה על פעילות חברות התשתית.
התיאומים מתבצעים על סמך הרצועות הסטטוטוריות שנקבעו בתכניות הגז הטבעי המאושרות, וזאת בין ההיתר מהסיבה שגבולות התכניות הסטטוטוריות מבטאות את המגבלות הבטיחותיות של מערכות הגז הטבעי השונות בהתאם לתקינה המקובלת בתחום.
משמעות הדבר הינה שהפניות לתיאומי תכנון המוגשות לרשות הגז הטבעי נבחנות בהיבט התכנוני סטטוטורי ובהיבט ההנדסי- בטיחותי.

לצורך הגשת פנייה לתיאום וקבלת התייחסות רשות הגז הטבעי, יש לפנות באמצעות הטופס המקוון להלן:
יש להזין את פרטי הפנייה המלאים בטופס המקוון לרבות: פרטי המבקש, החברה והבקשה.
בטופס הפנייה יש לצרף את המסמכים הנדרשים לתיאום התכנון כגון: מכתב נלווה המפרט את מהות הפנייה ורשימת המסמכים המצורפים, הוראות ותשריטים סטטוטוריים (הכוללים תאריך עריכה), נספחים, קבצי תכנון גיאוגרפיים (dwg או shp) ומכתבי תיאום מול גופים אחרים (ככל ורלוונטי).
החל מקבלת הפנייה לתיאום, המסמכים יועברו לבדיקה ראשונית לקביעת הצורך בהמשך התיאום. התייחסות רשות הגז הטבעי תינתן בתוך 30 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה ברשות.
במקביל לתיאום תכנון עם רשות הגז הטבעי, מוצע להתחיל בתיאום מפורט עם חברות תשתית הגז הטבעי להם תשתית באזור הפנייה בהתאם.

רשות הגז הטבעי – אגף תכנון סטטוטורי
אתר אינטרנט: energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGLobby.aspx
טל. 074-7681504 דוא"ל: danielk@energy.gov.il
חברת אספקת גז טבעי:
• חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן
אתר אינטרנט: /www.nbl.co.il
טל. 073-2424225 דוא"ל: simisegal@nblenergy.com
חברת הולכת הגז הטבעי:
• חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
אתר אינטרנט: www.ingl.co.il/?page_id=489
טל. 03-627-0400 שלוחה 209 דוא"ל: plan@ingl.co.il
חברות חלוקת הגז הטבעי:
• חב' גז טבעי דרום (אזור הדרום)
אתר אינטרנט: /תיאום-תשתיות/ gasdarom.co.il
טל. 03-5228508 דוא"ל: yoni@negevgas.co.il
• חב' נגב גז טבעי (אזור הנגב)
אתר אינטרנט: www.negevgas.co.il/index.php
טל. 03-5228508 דוא"ל: yoni@negevgas.co.il
• חב' סופר NG מרכז
אתר אינטרנט: /www.superng.co.il
טל. 054-9090645 דוא"ל: harons@superng.co.il
• סופר NG חדרה והעמקים (אזור מרכז/ חדרה והעמקים)
אתר אינטרנט: /www.superng.co.il
טל. 054-9090645 דוא"ל: harons@superng.co.il
• חב' מרימון גז טבעי צפון (אזור חיפה והגליל)
אתר אינטרנט: merimonng.com/infrastructure-coordination
טל. 0524433064 דוא"ל: michalb@merimonng.com
• חב' רותם גז טבעי (אזורי ירושלים)
אתר אינטרנט: rotemng.com/infrastructure-coordination
מייל: amirb@rotemng.com טל. 050-9964099