platform למערכת תיאום תשתיות

נתג”ז - נתיבי הגז הטבעי לישראל

כתובת
קרית עתידים, מגדל עתידים ת.ד. 58177 תל אביב 6158101
נתגז

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

1. רקע
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) הינה חברה ממשלתית בעלת רישיון לתכנן, להקים ולתפעל את מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל. מערכת הולכת הגז הטבעי כוללת צנרת הולכה ביבשה ובים ומתקנים המיועדים לקליטת הגז מן הספקים, למדידת כמות הגז ואיכותו, להפחתת הלחץ ותחנות הגפה.
מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תמ"א/37 על נגזרותיה וכן מתוקף תכניות לתשתיות לאומיות ותכניות מפורטות.
ביצוע עבודות בסמוך או בחצייה לתוואי צינור הולכת הגז הטבעי כרוך בסיכון פגיעה בצינור הגז ולכן קיימת חובה לבצע תיאום עם נתג"ז לכל סוג של עבודה, לרבות מעבר כלים (הן במקום בו המערכת קיימת והן במקום בו המערכת מתוכננת וטרם הוקמה).

2. מטרת המסמך
מסירת הנחיות לתיאום סטטוטורי וכן תיאום הנדסי עבור מסמכי תכנון מפורט לביצוע (כגון: בקשות להיתרי בניה, תכניות מפורטות לביצוע, הרשאות למבני דרך, הרשאות לקווי ועמודי חשמל וכד'), בעלות ממשק עם מערכת הולכת הגז הטבעי – הקיימת והמתוכננת.

מערכת "רישוי זמין" מפנה לנתג"ז בקשות להיתרי בניה ותכניות לביצוע במידה והן נמצאות בתחום מרכיבי מערכת הולכת הגז, כלומר בתחום הסקירה הסטטוטורי (הקו הכחול, הכולל בתוכו את רצועת הצינור וקווי הבנין). תחום זה הוא שכבת האינטרסים של נתג"ז.

3. תחום התיאום עם נתג"ז:
מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תכניות סטטוטוריות, המסמנות רצועות לצנרת הגז הטבעי, שטחים לתחנות הגז ומגבלות בניה (קווי בנין ותחום סקירה).
בתחומים אלו חלה חובה לתיאום כל פעילות מול חב' נתיבי הגז הטבעי לישראל כולל הקמת מבנה חקלאי (כגון : חממה, סככה, מתבן) והנחת צנרת מים וביוב.
הערה:
• מסמכי תכנון מפורטים שחלים מחוץ לקו הכחול של תכניות מערכת הולכת הגז הטבעי אינם רלוונטיים לתיאום.

4. הנחיות לתיאום הנדסי:
תיאום הנדסי ייערך מול הפונה ע"י אגף ההנדסה או נציג האגף בנתג"ז באמצעות מערכת "רישוי זמין" או באמצעות מערכת מקוונת. התיאום ייעשה לפי המידע, הקבצים והתכניות שיתקבלו מן הפונה ובאחריותו.

ההנחיות הכלליות הבאות נועדו לתאם את העבודות המתוכננות בממשק עם מערכת הולכת הגז הטבעי.

להלן הנחיות כלליות, לפיהן יש להגיש תכניות לתיאום:
(הנחיות פרטניות יימסרו לכל תכנית במערכת "רישוי זמין")
4.1. אופן הגשת תכנית
יש להגיש את התכנית באמצעות מערכת "רישוי זמין" או באמצעות טופס פניה לתאום תשתיות המופיע באתר החברה (בקישור המתאים) בקבצים בפורמט PDF ו- DWG ברקע מדידת שטח עדכנית. התכנית צריכה להיות מעוגנת ברשת קואורדינאטות ישראל החדשה, לכלול כותרת מתאימה ואת פרטי ההתקשרות עם היזם והמתכנן.

תכנית שתתקבל תתועד במערכת רישוי זמין או במערכת המקוונת לפי מספר במערכת ולפי מספר פניה פנימי של חב' נתג"ז. מספרים אלו ישמשו לצורך המשך התיאום, לתיעוד ולמעקב.

4.2. סימון תשתית הולכת הגז בתכנית
התכנית תכלול את סימון מיקום הרצועות של מערכת ההולכה ומיקום הצינור, כפי שיתקבל מנתג"ז או מנציג מטעמה. לקבלת מיקום רצועות הגז ניתן לפנות לתאום הנדסי דרך הטופס המופיע באתר החברה. העברת שכבות ומידע לפונה תהיה בכפוף לחתימה על כתב שמירה על סודיות.
הערות:
• מיקום רצועות הולכת הגז יכול להתעדכן בהתאם לתכנון, הכפלה של רצועות, הרחבת תחנות גז ותכנון מפורט של מיקום התשתית.
• על הפונה מוטלת החובה לוודא את מיקום הרצועות הרלוונטי לתכנית שלו מול נתג"ז לאורך כל שלבי התיאום.

4.3. הנחיות כלליות לתכנון בסמוך למערכת ההולכה
בתכניות לקווי תשתית יש להקפיד על שמירת מרחקי מינימום לבטיחות מקו הגז, מחוץ לרצועת הצינור: במקבילות – מרחק אופקי יהיה לפחות 10 מ', בחציה – מרחק אנכי נקי יהיה לפחות 2 מ' (דופן לדופן) בחפירה פתוחה. בקידוח אופקי/HDD ההפרש האנכי המינימלי יהיה 3 מטר. במקרים מיוחדים ניתן יהיה לצמצם מרחקים בתיאום פרטני.

תכנית שתוגש לתיאום תכלול תנוחה וחתכים מפורטים הכוללים את מיקום הצינור ועומקו, לרבות הצגת רום ותחתית חפירה, חציות וקידוחים אופקיים, עיבוד והידוק וכל העבודות והפרטים המתוכננים לביצוע. התכנית תכלול גם קטעים מתוכננים/עתידיים של קו הגז.

4.4. איתור תשתיות
במידת הצורך, יערך איתור וגישוש תשתיות לצורך עדכון בתכנית. איתור זה יבוצע ע"ח מבקש ההיתר, ע"י חברה ייעודית ובפיקוח נתג"ז.

4.5. שטחי התארגנות ודרכי גישה
התכנית תציג את מיקום שטחי ההתארגנות ומתקנים המתוכננים בו, לרבות דרכי גישה לאתר העבודות ולשטחי ההתארגנות ורצועת העבודה המוגדרת לביצוע על ידי הפונה.

4.6. מערכות להגנה קתודית
יש לתאם מערכות חשמל והגנה קתודית, ככל וקיימות בתכנית. הנחיות לתיאום הגנה קתודית יימסרו בנפרד באמצעות מערכת "רישוי זמין"/המערכת המקוונת.

4.7. שמירת נגישות לאורך תוואי הולכת הגז
במשך ביצוע העבודות יש לשמור על נגישות מלאה לתוואי הולכת הגז הטבעי ולמתקנים ועל השילוט ועמודי הסימון הקיימים.

4.8. מסמכים נוספים
נתג"ז שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהפונה מסמכים נוספים כתנאי להשלמת התיאום, לרבות: סקרי סיכונים, סקרי קרקע, תכניות ניקוז וניהול מי נגר, סקרי מקבילות והשראות אלקטרו-מגנטיות (דו"ח חישובי השפעות), חישובי עומסים, תכנית ניטור, חוק אתר, חישובי שקיעות ותזוזות, חישובי "נפח חסר", תכניות עבודה מפורטות לביצוע, נספחי פרטים, תכניות שיקום נופי וכיוצ"ב.

4.9. תוקף האישור
אישור לתיאום הנדסי הינו בתוקף לשנה בלבד. כל שינוי בתכנית מבטל את תיאום התכנון עבורו ומחייב הגשה מחדש לעדכון התיאום מול נתג"ז.
יודגש כי התיאום ההנדסי מותנה בהתאמת התכנית לשביעות רצון נתג"ז, לתכנית שתועבר לביצוע ע"י הקבלן של הפונה, או מי מטעמו. כל סטייה בביצוע מהתיאום, ללא עדכון נתג"ז, תיחשב כהפרת האישור וצעדים מתאימים ינקטו מול הפונה.
אין באישור, במסגרת ההליכים התכנוניים והתב"ע משום ויתור על זכות כלשהי של נתג"ז, הנובעת מתמ"א/37 ושינוייה, חוק משק הגז הטבעי לישראל, התשס"ב 2002 או תקנות הקשורות במערכת הולכת הגז הטבעי ובכלל זה ויתור בקשר לרצועת צינור הגז.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת תיאום מול רשות הגז הטבעי.

5. הנחיות לקבלת היתר עבודה :
5.1. תנאי לקבלת היתר העבודה הוא השלמת התיאום ההנדסי ומילוי כל דרישות נתג"ז שהוגדרו במסמך האישור ההנדסי (כולל מסמכים נלווים).
5.2. היתר עבודה יינתן לאחר חתימת הפונה על כתב הרשאה, ביטוח וערבות של נתג"ז לביצוע עבודות בתחום מערכת הולכת הגז הטבעי והצגת אישורי ביטוח כפי שיידרש.
5.3. לצורך קבלת היתר עבודה יש לפנות באמצעות המערכת הלאומית לתיאום תשתיות לתיאום ביצוע (אם האישור הנדסי הופק דרך המערכת), או באמצעות דוא"ל: workpermit@ingl.co.il בצירוף טופס אינפורמציה מלא, האישור ההנדסי והתכניות.
5.4. מודגש בזאת, כי במקרה של פגיעה, נזק או הפרעה למיתקן גז, כהגדרת מונח זה בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן: "החוק"), עשויים להיגרם נזקים משמעותיים, ובכלל זה נזק פיסי חמור לגוף, לרכוש ו/או לסביבה. בהקשר זה יצוין כי פגיעה או הפרעה למערכת ההולכה מהווה עבירה פלילית שבצידה עונשי מאסר וקנס עפ"י סעיפים 84 ו-85 לחוק. לפיכך, עד להשלמת התיאום לפי הנחיות אלה וקבלת היתר חפירה חתום על ידי נתג"ז חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות על ידי הפונה ו/או מי מטעמו. נתג"ז שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה במקרה של ביצוע עבודה לא מורשית בסמוך למערכת ההולכה
5.5. יש למסור הודעה על תחילת ביצוע 7 ימי עבודה מראש לאחר הזמנת פיקוח נתג"ז וסימון מיקום הרצועות בשטח. הפיקוח והסימון יהיו ע"ח ובאחריות הפונה.
יש לצרף את המסמכים הבאים : ביטוחים, ערבות, תשלומים, פיקוח, הרשאת עבודה וקבלת היתר עבודה.
6. זמני מענה לפניות/בקשות :
זמן המענה לפניות המוגשות לנתג"ז (קבלת מידע, תיאום תכנון ותיאום ביצוע) הינו 30 יום ממועד הגשת הבקשה/הפנייה.

הנחיות פרטניות יימסרו לכל תכנית במערכת "רישוי זמין"

אופן הגשת תכנית
יש להגיש את התכנית באמצעות מערכת "רישוי זמין" בקבצים בפורמט PDF ו- DWG ברקע מדידת שטח עדכנית. התכנית צריכה להיות מעוגנת ברשת קואורדינאטות ישראל החדשה, לכלול כותרת מתאימה ואת פרטי ההתקשרות עם היזם והמתכנן. יש לצרף מכתב פניה המסביר את מהות הבקשה. תכנית שתתקבל תתועד במערכת רישוי זמין לפי מספר במערכת ולפי מספר פניה פנימי של חב' נתג"ז.
מספרים אלו ישמשו לצורך המשך התיאום.
סימון תשתית הולכת הגז בתכנית
התכנית תכלול את סימון מיקום הרצועות של מערכת ההולכה ומיקום הצינור, כפי שיתקבל מנתג"ז או מנציג מטעמה. לקבלת מיקום רצועות הגז ניתן לפנות במייל ל: plan@ingl.co.il. העברת שכבות תהיה בכפוף לחתימה על כתב שמירה על סודיות.
הערות:
• מיקום רצועות הולכת הגז יכול להתעדכן בהתאם לתכנון, הכפלה של רצועות, הרחבת תחנות גז ותכנון מפורט של מיקום התשתית.
• על הפונה מוטלת החובה לוודא את מיקום הרצועות הרלוונטי לתכנית שלו מול נתג"ז לאורך כל שלבי התיאום.
הנחיות כלליות לתכנון בסמוך למערכת ההולכה
בתכניות לקוי תשתית יש להקפיד על שמירת מרחקי מינימום לבטיחות מקו הגז, מחוץ לרצועת הצינור: במקבילות -מרחק אופקי יהיה לפחות 10 מ', בחציה – מרחק אנכי נקי יהיה לפחות 2 מ' (דופן לדופן). ניתן יהיה לצמצם מרחקים בתיאום פרטני.
תכנית שתוגש לתיאום תכלול תנוחה וחתכים מפורטים הכוללים את מיקום הצינור ועומקו, לרבות הצגת רום ותחתית חפירה, חציות וקידוחים אופקיים, עיבוד והידוק וכל העבודות והפרטים המתוכננים לביצוע. התכנית תכלול גם קטעים מתוכננים של קו הגז.
איתור תשתיות
במידת הצורך, יערך איתור וגישוש תשתיות לצורך עדכון בתכנית. איתור זה יבוצע ע"ח מבקש ההיתר, ע"י חברה ייעודית ובפיקוח נתג"ז.
שטחי התארגנות ודרכי גישה
התכנית תציג את מיקום שטחי ההתארגנות ומתקנים המתוכננים בו, לרבות דרכי גישה לאתר העבודות ולשטחי ההתארגנות.
מערכות להגנה קתודית
יש לתאם מערכות חשמל והגנה קתודית, ככל וקיימות בתכנית. הנחיות לתיאום הגנה קתודית יימסרו בנפרד באמצעות מערכת "רישוי זמין" או נציג מתאם נתג"ז.
שמירת נגישות לאורך תוואי הולכת הגז
במשך ביצוע העבודות יש לשמור על נגישות מלאה לתוואי הולכת הגז הטבעי ולמתקנים ועל השילוט הקיים.
השלמת תיאום הנדסי וקבלת היתר עבודה / חפירה
א. תנאי להשלמת התיאום הוא מילוי כל דרישות נתג"ז והגשת תכנית מלאה ועדכנית לקבלת היתר עבודה / חפירה.
ב.היתר עבודה / חפירה יינתן לאחר חתימת הפונה על כתב הרשאה של נתג"ז לביצוע עבודות בתחום מערכת הולכת הגז הטבעי והצגת אישורי ביטוח כפי שיידרש.
לצורך קבלת היתר חפירה יש להגיש תכנית מודפסת לאגף התפעול בנתג"ז: קרית עתידים, מגדל 8, ת.ד. 58177 תל אביב 6158101 , טלפון: 03-6270453 , פקס: 03-5611321 .
מודגש בזאת, כי במקרה של פגיעה, נזק או הפרעה למיתקן גז, כהגדרת מונח זה בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן: "החוק"), עשויים להיגרם נזקים משמעותיים, ובכלל זה נזק פיסי חמור לגוף, לרכוש ו/או לסביבה. בהקשר זה יצוין כי פגיעה או הפרעה למערכת ההולכה מהווה עבירה פלילית שבצידה עונשי מאסר וקנס
עפ"י סעיפים 84 ו-85 לחוק. לפיכך, עד להשלמת התיאום לפי הנחיות אלה וקבלת היתר חפירה חתום על ידי נתג"ז חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות על ידי הפונה ו/או מי מטעמו. נתג"ז שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה במקרה של ביצוע עבודה לא מורשית בסמוך למערכת ההולכה.
תנאי לתחילת עבודות
יש למסור הודעה על תחילת ביצוע 7 ימי עבודה מראש לאחר הזמנת פיקוח נתג"ז וסימון מיקום הרצועות בשטח. הפיקוח והסימון יהיו ע"ח ובאחריות הפונה.
מסמכים נוספים
נתג"ז שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהפונה מסמכים נוספים כתנאי להשלמת התיאום, לרבות: סקרי סיכונים, סקרי קרקע, תכניות ניקוז וניהול מי נגר, סקרי מקבילות והשראות אלקטרו-מגנטיות, חישובי עומסים, תכנית ניטור, חישובי שקיעות ותזוזות, חישובי "נפח חסר", תכניות עבודה מפורטות לביצוע, נספחי פרטים, תכניות שיקום נופי וכיוצ"ב.
תוקף האישור
אישור לתיאום הנדסי הינו בתוקף לשנה בלבד. כל שינוי בתכנית מבטל את תיאום התכנון עבורו ומחייב הגשה מחדש לעדכון התיאום מול נתג"ז. יודגש כי התיאום ההנדסי מותנה בהתאמת התכנית לשביעות רצון נתג"ז לתכנית שתועבר לביצוע ע"י הקבלן של הפונה, או מי מטעמו. כל סטייה בביצוע מהתיאום, ללא עדכון נתג"ז, תחשב כהפרת האישור וצעדים מתאימים ינקטו מול הפונה.
אין באישור, במסגרת ההליכים התכנוניים והתב"ע משום ויתור על זכות כלשהי של נתג"ז, הנובעת מתמ"א/ 37 ושינוייה, חוק משק הגז הטבעי לישראל, התשס"ב 2002 או תקנות הקשורות במערכת הולכת הגז הטבעי ובכלל זה ויתור בקשר לרצועת צינור הגז.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת תיאום מול רשות הגז הטבעי.

לאחר השלמת אישור התכנון וקבלת האישור ההנדסי מנתג"ז, יש לפתוח פניה לתיאום ביצוע במע' הלאומית לתיאום תשתיות לקבלת היתר עבודה, ולפעול כלהלן:

.1 בחינת האישור ההנדסי שהתקבל:
.1.1 תוקף האישור ההנדסי לשנה 12)חודשים,( לבקשת היתר עבודה נדרש תוקף של לפחות 4 חודשים. .1.2 השלמות וחסרים כגון: תכולת עבודה שאינה מאושרת במלל, תיאום הגנה קתודית, ניטור שקיעות ומיקום ראש קידוח בקידוחים אופקיים ,(HDD+AUGER) סקר ניהול סיכונים, תכניות Drawing Shop וחתכים
ועוד.
.2 פתיחת פניה לתיאום ביצוע במע' הלאומית לתיאום תשתיות, בצירוף המסמכים הבאים:
.2.1 אישור הנדסי תקף לפחות לעוד 4 חודשים ממועד פתיחת הפניה לאישור ביצוע.
.2.2 תכניות מאושרות, חתכים, תכנית עבודה (כמפורט באישור ההנדסי.)
.2.3 טופס אינפורמציה מלא ומפורט (חובה למלא את כל השדות,) ניתן להוסיף כל אינפורמציה שעשויה לסייע
בהבנת הפרויקט והסיכונים הגלומים בו לתשתיות חיוניות ובפרט גז טבעי בלחץ גבוה.
.3 תשומת ליבכם לדיוק בכל הפרטים בטופס האינפורמציה, מילוי פרטי העבודה ומשך הפרויקט, השלמת תיאום הנדרשות באישור ההנדסי (הגנה קתודית, תכניות מפורטות לקידוחים ועוד), מועד תחילת העבודה המתוכנן
ועוד.
.4 אם לא יתקבל מענה בתוך 10 ימי עבודה/ עסקים, ניתן לטלפון: 03-6270400 שלוחה: 322 בימים ב-'ד' בשעות
.9:00 – 13:00
.5 פנייה מסודרת, מפורטת ושלמה תסייע לקיצור משך תהליך התיאום וקבלת האישורים לביצוע העבודות.
.6 היתר העבודה בנתג"ז מופק לייזם! עם העתקים לחב' הניהול ופיקוח והקבלן. לגבי נותן הערבות והביטוח אין
מגבלה.

בכבוד רב,

מנהל מח' פיקוח קווים וממונה היתרים אגף התפעול
נתיבי הגז הטבעי לישראל

הערה: אלה הן הנחיות בסיסיות בלבד, כל פרויקט נבחן באופן פרטני ובמידת הצורך נשלחות הנחיות נוספות.

1. תכנית עדות (As Built)/תכנון (P) של קו נתג"ז- יש להטמיע בתנוחה ובחתכים באופן מדויק. יש להציג את הקו כפי שהוא ולא להוריד ממנו פרטים כדוגמת מספרי חתכים/ ריתוכים, שרוולים, נקודות הגנה קתודית, סיב אופטי, שוחות FOCA ועוד.
2. יש להוסיף למקרא/ על גבי התכנית (יש להראות נתונים אלה בצבע ובאופן ברור):
2.1. הקו האדום הרציף – קו גז בלחץ גבוה קיים (שכבה 5101)
2.2. הקו האדום המקווקו – קו גז בלחץ גבוה מתוכנן (שכבה 5101)
2.3. תחום צהוב- רצועת הגז (שכבה 5117)
2.4. קו כחול- קו בניין נתג"ז (שכבה 5118)
2.5. תחום כתום- תחום הסקירה (שכבה 5119)
2.6. רדיוס ירוק- רדיוס נטול מקורות הצתה (7002)
3. על התנוחה לכלול מדידה ותרשים סביבה/תצ"א עם מפתח גיליונות (כולל שמות ישובים ומספרי כבישים).
4. יש לסמן גבול ביצוע/רצועת עבודה/שטח התארגנות ודרכי גישה לאתר.
5. כל תכנית (תנוחה/חתך/אחר) יש להוסיף סטריפ של התכנית (שם פרויקט, מס' תכנית, תאריך וכו').
6. כל תכנית תכלול סרגל קנ"מ.
7. כל תכנית תכלול את מרכיבי מע' ההגנה הקתודית, לרבות עמודי מדידה, שוחות, הגנה פסיבית, הארקות, תאי ייחוס ועוד.
8. על התכנית להציג רדיוס נטול מקורות הצתה של תחנות נתג"ז, יש לקחת בחשבון כי אין לבצע עבודות גורמות הצתה בתחום זה (ריתוך ,דיסק וכדומה).
8.1. אין למקם עמוד חשמל עם שנאי בתחום זה.
8.2. אין למקם עמוד חשמל במרחק הקטן מ-35.0 מ' מקיר תחנת נתג"ז
9. בקירבת תחנות גז יש להציג בתכניות גם את כל התשתיות הקיימות, כולל ניקוז, חשמל, ביוב, תקשורת ועוד.
10. יש לשמור על דרך גישה פתוחה ונגישה 24/7 לתחנות הגז לצרכים תפעוליים, ביטחוניים וחרום.
11. בכל תכנית עדות יש טבלה עם קואורדינטות ריתוכים ליד כל חתך. בכל חצייה ו/או מקבילות קריטית יש להשתמש בנתונים שבטבלה ולא בחתך המשורטט.
12. קידוחי/בורות ניסיון:
12.1. תוואי קווי נתג"ז (COMP)- יש להטמיע בתנוחה באופן מדויק.
12.2. יש להזיז את כל הבורות/קידוחים מחוץ לרצועת הגז המאושרת (תחום צהוב) ולמרחק של 10.0 מ' לפחות מציר צינור נתג"ז.
12.3. יש לסמן חיצי מידה בין הבורות/קידוחים לציר צינור נתג"ז, בכל קידוח/בור שנמצא פחות מ-15.0 מ' מקצה הרצועה.
12.4. יש להעביר קובץ אקסל עם טבלה שתכלול: סוג קידוח/בור, מספר קידוח/בור, קואורדינטות קידוח/בור, עומק קידוח/בור, קוטר הקידוח/בור ומרחק מציר צינור נתג"ז לכל קידוח/בור.
12.5. לאחר השלמת כל הנחיות הנ"ל יש להעביר תכנית אחת בפורמט DWG עם כל הקידוחים/בורות המתוכננים בלבד.
12.6. לאחר השלמת כל הנחיות הנ"ל יש להעביר תכניות בפורמט PDF המכילות:
12.6.1. רקע מדידה.
12.6.2. קידוחים מוצעים.
12.6.3. תשתיות קיימות בלבד (ללא תכנון).
12.6.4. תוואי קו נתג"ז, עם כל הרצועות הסטטוטוריות.
13. עבודות עפר/סוללות/פיתוח שטח וכו':
13.1. יש להבטיח כיסוי לא מופר של 1.50 מ' לפחות מעל קדקוד קו נתג"ז (ראש הצינור) והסיב האופטי הצמוד אליו.
13.2. אין למקם קירות תומכים (כולל ביסוס) בשטח רצועת הגז.
13.3. יש להבטיח כי משטר הזרימה של הנגר העילי לא מופנה לכיוון תחום רצועת הגז. כאשר הכיסוי מעל צינור הגז קטן מ-3 מ' יש לדפן את פני הקרקע למניעת התחתרות וארוזיה.
13.4. יש איסור על נטיעת עצים בשטח רצועת הגז ובמרחק של 5.0 מ' מכל צד של קו נתג"ז.
13.5. יש לציין מפורשות על גבי התכנית/במקרא את צורת ההידוק לפי "מסמך הנחיות להידוק מעל קו גז קיים" המצ"ב.
13.6. במקרים מסוימים יידרש דו"ח יועץ קרקע המאשר את ביצוע תכנון הסוללה/שיפוע הסוללה.
13.7. במקרים מסוימים יידרש חתך פרטני, בהתייחסות לקווי הדיקור.
14. תשתיות:
14.1. אביזרי צנרת, שסתומי אויר, שוחות, עמודי חשמל, תאורה וכדומה יבוצעו מחוץ לרצועת הגז ובמרחק נקי של לפחות 6.0 מ' מדופן קו נתג"ז, ויש להציגם בתנוחה עם קווי מידה.
14.1.1. עמודי חשמל- יש להעביר טבלת אקסל עם מספר העמוד ומרחק מציר צינור נתג"ז.
14.1.2. עמוד חשמל מ"ג- יש לשמור על מרחק מינימלי נקי של 5.0 מ' לפחות בין יסוד העמוד לדופן קו נתג"ז.
14.1.3. עמוד חשמל מתח עליון/על- יש לשמור על מרחק מינימלי נקי של 30.0 מ' בין יסוד העמוד לדופן קו נתג"ז.
14.2. תשתיות תת"ק- מקבילות לקו נתג"ז תתוכנן בהתאם להנחיות הבאות:
14.2.1. אם קוטר התשתית המוצעת הינו "80 ומעלה- המרחק ייקבע בהסכמה הדדית.
14.2.2. הקו המוצע יתוכנן במרחק של לפחות 6.0 מדופן קו נתג"ז הקיים לדופן הקו המוצע ומחוץ לרצועת הגז.
14.2.3. יש להעביר חתך טיפוסי המציג את הקו המתוכנן, שיפועי החפירה, נקודות דיקור, רצועת הגז וקו נתג"ז (בעומקו וקוטרו).
14.3. תשתיות תת"ק- חציית קו נתג"ז תתוכנן בהתאם להנחיות הבאות:
14.3.1. אם קוטר התשתית המוצעת הינו "24 ומעלה והחצייה היא מתחת לקו הגז- יידרש דו"ח שקיעות.
14.3.2. זווית החציה תהיה בין 60-90 מעלות.
14.3.3. החצייה תתוכנן כך שישמר הפרש גבהים אנכי מינימלי של 2.0 מ' מעל/מתחת דופן קו נתג"ז בחפירה פתוחה. בקידוח אופקי AUGER/HDD יש לשמור על מינימום 3.0 מ'. יתכן ומרחק זה יוגדל משיקולי בטיחות, סיבולת ביצוע וניטור מיקום ראש הקידוח.
14.3.4. החציה תבוצע כך שישמר גובה מתוכנן אחיד לאורך כל חצית רצועת הגז.
14.3.5. יש לציין במפורש את קוטר וסוג הצנרת כולל שרוול מגן.
14.3.6. החצייה תתוכנן בשרוול מגן (רצוי שרוול לא מתכתי) באורך מתאים כך שקצה השרוול יבלוט לפחות 6.0 מ' מדופן קו הגז ולפחות 1.0 מ' מקצה רצועת נתג"ז.
14.3.7. אם נדרש לחצות מעל קו נתג"ז, יש להעביר חתך המציג את הפרש הגבהים בין המערכות, את שיפועי החפירה, רצועת הגז ואת קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו) כולל סימון מרחקים וציון נקודות I.L ו-T.L.
14.3.8. אם נדרש לחצות מתחת קו נתג"ז נדרש להגיש תכנון מפורט, חתך לאורך מלא של הקידוח האופקי וחתך לרוחב החצייה המציגים את קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו) ואת רצועת הגז כולל סימון מרחקים וציון נקודות I.L ו-T.L. בנוסף, יש לציין את המרחקים ממרכז צינור למרכז צינור.
14.3.9. בורות קידוח/מכונת קידוח ימוקמו לפחות 10.0 מ' מדופן קו נתג"ז ויש להציגם בתנוחה ובחתך.
14.3.10. אין אישור לחצייה בקצה שרוול קו נתג"ז, בקרבת עמודי ה"ק או צמוד לשוחת FOCA.

15. הגנה קתודית
15.1. במקרים הבאים יידרש תיאום ביצוע ו/או ביצוע חישוב השראה והשפעה על קו נתג"ז:
15.1.1. הקו המוצע הינו מתכתי.
15.1.2. מתקן הגנה קתודית מוצע.
15.1.3. רשת חשמל מתח עליון/ על מוצעת.
15.1.4. הקמת מתקן פוטו וולטאי PV
15.1.5. חשמול רכבות
15.1.6. הגנת מבנה דרך/ יסודות בהגנה אקטיבית
16. מבנה כביש/שביל:
16.1. יש להבטיח כיסוי לא מופר של 1.50 מ' לפחות מעל קדקוד קו נתג"ז והסיב האופטי הצמוד אליו.
16.2. אין למקם קירות תומכים (כולל ביסוס) בשטח רצועת הגז.
16.3. יש להבטיח כי משטר הזרימה של הנגר העילי לא מופנה לכיוון תחום רצועת הגז. כאשר הכיסוי מעל צינור הגז קטן מ-3 מ' יש לדפן את פני הקרקע למניעת התחתרות וארוזיה.
16.4. במקרים מסוימים (כגון : "צינור אבוד") יידרשו 2 שרוולים עתידיים לסיב אופטי/כבל ה"ק ו/או ביצוע של LINE CURRENT.
16.5. בכל חצייה של קו נתג"ז, יש להעביר חתך המציג:
16.5.1. קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו), שיפועי החפירה/מילוי, רצועת הגז.
16.5.2. יש לציין מפורשות על גבי התכנית/במקרא את צורת ההידוק לפי "מסמך הנחיות להידוק מעל קו גז קיים" המצ"ב.
16.5.3. חתך לאורך צינור נתג"ז עם מרחקי כל התשתיות החוצות, תחתית עבודות עפר, תעלות ניקוז, תשתיות זורמות ועוד.
17. מקבילות לקו נתג"ז במרחק של עד 10.0 מטרים, יש להעביר את חתכי הכביש/שביל המציגים:
17.1. קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו), שיפועי החפירה/מילוי, נקודות דיקור, רצועת הגז.
17.2. לציין בתכנית מידות ומרחקים ציריים בין התשתיות במרחקים טיפוסיים של כל 10 מ' או לפי הנחיות פרטניות.
18. תעלת/מובל ניקוז:
מקבילות לקו נתג"ז תתוכנן בהתאם להנחיות הבאות:
18.1. יציקת בטון בתחום של 5.0 מטרים מקו נתג"ז, לכל כיוון, תהיה מזיון אל מתכתי.
18.2. יש להעביר חתך טיפוסי המציג את התעלה/מובל המתוכנן, שיפועי החפירה, רצועת הגז וקו נתג"ז (בעומקו וקוטרו).
18.3. יש להוסיף חץ מידה בין קו דיקור חפירת התעלה/מובל לקצה רצועת הגז ולדופן קו נתג"ז.

חציית קו נתג"ז תתוכנן בהתאם להנחיות הבאות:
18.4. החצייה תתוכנן כך שישמר הפרש גבהים אנכי של 2.0 מ' מעל קדקוד קו נתג"ז.
18.5. יש להעביר חתך לאורך קו נתג"ז המציג את שיפועי החפירה, הפרש הגבהים בין תחתית התעלה/מובל לקדקוד קו נתג"ז כולל סימון מרחקים וציון נקודות I.L ו-T.L.
18.6. יש להעביר חתך לאורך התעלה/מובל המציג את הפרש הגבהים בין קדקוד קו נתג"ז לתחתית התעלה, רצועת הגז ואת קו הגז (בעומקו וקוטרו) כולל סימון מרחקים וציון נקודות I.L ו-T.L.
18.7. יציקת בטון בתחום של 5.0 מטרים מקו נתג"ז, לכל כיוון, תהיה עם זיון לא מתכתי.

19. מסילת רכבת:
19.1. יש להבטיח כיסוי לא מופר של 1.50 מ' לפחות מעל קדקוד קו נתג"ז.
19.2. אין למקם קירות תומכים (כולל ביסוס) בשטח רצועת הגז.
19.3. יש להבטיח כי משטר הזרימה של הנגר העילי לא מופנה לכיוון תחום רצועת הגז.
19.4. חצייה של קו נתג"ז:
19.4.1. החצייה תתוכנן כך שישמר מרחק אנכי של 3.0 מ' לפחות בין דופן קווי נתג"ז לתחתית תעלת הניקוז או אלמנט אחר.
19.4.2. יש להעביר חתך המציג:
19.4.2.1. קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו), שיפועי החפירה/מילוי, רצועת הגז.
19.4.2.2. יש לציין מפורשות על גבי התכנית/במקרא את צורת ההידוק לפי "מסמך הנחיות להידוק מעל קו גז קיים" המצ"ב.
19.5. מקבילות לקו נתג"ז:
19.5.1. יישמר מרחק של לפחות 30.0 מ' בין מרכז המסילה המוצעת לבין דופן קו נתג"ז.
19.5.2. יש להעביר את חתכי המסילה המציגים:
19.5.2.1. קו נתג"ז (בעומקו וקוטרו), שיפועי החפירה/מילוי, רצועת הגז.
19.5.2.2. חתך מפורט לאורך צינור הגז עם מרחקי אנכיים ממנו.
20. ממשקים עם רצועת הגז ללא תשתית נתג"ז:
20.1. אין למקם שום אלמנט שיפריע להנחת קו נתג"ז עתידי בשטח רצועת הגז הסטטוטורית הנובעת מתמ"א 37.
20.2. תותר חציית רצועת הגז על ידי תשתית תת קרקעית באופן הבא:
20.2.1. זווית החציה תהיה בין 60-90 מעלות.
20.2.2. התשתית תחצה את רצועת הגז בעומק הרדוד ביותר הניתן ובגובה מתוכנן אחיד לאורך כל חצית רצועת הגז.
21. לאחר השלמת כל הנחיות הנ"ל יש להעביר תכניות בפורמט DWG וPDF.