platform למערכת תיאום תשתיות

נתג”ז - נתיבי הגז הטבעי לישראל

כתובת
קרית עתידים, מגדל עתידים ת.ד. 58177 תל אביב 6158101
נתגז

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

רקע
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) הינה חברה ממשלתית בעלת רישיון לתכנן, להקים ולתפעל את מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל. מערכת הולכת הגז הטבעי כוללת צנרת הולכה ביבשה ובים ומתקנים המיועדים לקליטת הגז מן הספקים, למדידת כמות הגז ואיכותו, להפחתת הלחץ ותחנות הגפה.
מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תמ"א/ 37 על נגזרותיה וכן מתוקף תכניות לתשתיות לאומיות ותכניות מפורטות.
ביצוע עבודות בסמוך או בחצייה לתוואי צינור הולכת הגז הטבעי כרוך בסיכון פגיעה בצינור הגז ולכן קיימת חובה לבצע תיאום עם נתג"ז לכל סוג של עבודה, לרבות מעבר כלים (הן במקום בו המערכת קיימת והן במקום בו המערכת מתוכננת וטרם הוקמה).
מטרת המסמך
מסירת הנחיות לתיאום סטטוטורי וכן תיאום הנדסי עבור מסמכי תכנון מפורט לביצוע (כגון: בקשות להיתרי בניה, תכניות מפורטות לביצוע, הרשאות למבני דרך, הרשאות לקווי ועמודי חשמל וכד'), בעלות ממשק עם מערכת הולכת הגז הטבעי – הקיימת והמתוכננת.
מערכת "רישוי זמין" מפנה לנתג"ז בקשות להיתרי בניה ותכניות לביצוע במידה ונמצאות בתחום מרכיבי מערכת הולכת הגז, הוא תחום הסקירה הסטטוטורי (הקו הכחול, הכולל בתוכו את רצועת הצינור וקווי הבנין). תחום זה הוא שכבת האינטרסים של נתג"ז.
תחום התיאום עם נתג"ז
מערכת הולכת הגז הטבעי הוקמה מתוקף תכניות סטטוטוריות, המסמנות רצועות לצנרת הגז הטבעי, שטחים לתחנות הגז ומגבלות בניה (קווי בנין ותחום סקירה).
בתחומים אלו חלה חובה לתיאום כל פעילות מול חב' נתיבי הגז הטבעי לישראל כולל הקמת מבנה חקלאי (כגון חממה, סככה, מתבן) והנחת צנרת מים וביוב.
הערה:
• מסמכי תכנון מפורטים שחלים מחוץ לקו הכחול של תכניות מערכת הולכת הגז הטבעי אינם רלוונטיים לתיאום.
הנחיות לתיאום הנדסי
תיאום הנדסי ייערך מול הפונה ע"י אגף ההנדסה או נציג האגף בנתג"ז באמצעות מערכת "רישוי זמין".
התיאום ייעשה לפי המידע, הקבצים והתכניות שיתקבלו מן הפונה ובאחריותו.
ההנחיות הכלליות הבאות נועדו לתאם את העבודות המתוכננות בממשק עם מערכת הולכת הגז הטבעי.

הנחיות פרטניות יימסרו לכל תכנית במערכת "רישוי זמין"

אופן הגשת תכנית
יש להגיש את התכנית באמצעות מערכת "רישוי זמין" בקבצים בפורמט PDF ו- DWG ברקע מדידת שטח עדכנית. התכנית צריכה להיות מעוגנת ברשת קואורדינאטות ישראל החדשה, לכלול כותרת מתאימה ואת פרטי ההתקשרות עם היזם והמתכנן. יש לצרף מכתב פניה המסביר את מהות הבקשה. תכנית שתתקבל תתועד במערכת רישוי זמין לפי מספר במערכת ולפי מספר פניה פנימי של חב' נתג"ז.
מספרים אלו ישמשו לצורך המשך התיאום.
סימון תשתית הולכת הגז בתכנית
התכנית תכלול את סימון מיקום הרצועות של מערכת ההולכה ומיקום הצינור, כפי שיתקבל מנתג"ז או מנציג מטעמה. לקבלת מיקום רצועות הגז ניתן לפנות במייל ל: plan@ingl.co.il. העברת שכבות תהיה בכפוף לחתימה על כתב שמירה על סודיות.
הערות:
• מיקום רצועות הולכת הגז יכול להתעדכן בהתאם לתכנון, הכפלה של רצועות, הרחבת תחנות גז ותכנון מפורט של מיקום התשתית.
• על הפונה מוטלת החובה לוודא את מיקום הרצועות הרלוונטי לתכנית שלו מול נתג"ז לאורך כל שלבי התיאום.
הנחיות כלליות לתכנון בסמוך למערכת ההולכה
בתכניות לקוי תשתית יש להקפיד על שמירת מרחקי מינימום לבטיחות מקו הגז, מחוץ לרצועת הצינור: במקבילות -מרחק אופקי יהיה לפחות 10 מ', בחציה – מרחק אנכי נקי יהיה לפחות 2 מ' (דופן לדופן). ניתן יהיה לצמצם מרחקים בתיאום פרטני.
תכנית שתוגש לתיאום תכלול תנוחה וחתכים מפורטים הכוללים את מיקום הצינור ועומקו, לרבות הצגת רום ותחתית חפירה, חציות וקידוחים אופקיים, עיבוד והידוק וכל העבודות והפרטים המתוכננים לביצוע. התכנית תכלול גם קטעים מתוכננים של קו הגז.
איתור תשתיות
במידת הצורך, יערך איתור וגישוש תשתיות לצורך עדכון בתכנית. איתור זה יבוצע ע"ח מבקש ההיתר, ע"י חברה ייעודית ובפיקוח נתג"ז.
שטחי התארגנות ודרכי גישה
התכנית תציג את מיקום שטחי ההתארגנות ומתקנים המתוכננים בו, לרבות דרכי גישה לאתר העבודות ולשטחי ההתארגנות.
מערכות להגנה קתודית
יש לתאם מערכות חשמל והגנה קתודית, ככל וקיימות בתכנית. הנחיות לתיאום הגנה קתודית יימסרו בנפרד באמצעות מערכת "רישוי זמין" או נציג מתאם נתג"ז.
שמירת נגישות לאורך תוואי הולכת הגז
במשך ביצוע העבודות יש לשמור על נגישות מלאה לתוואי הולכת הגז הטבעי ולמתקנים ועל השילוט הקיים.
השלמת תיאום הנדסי וקבלת היתר עבודה / חפירה
א. תנאי להשלמת התיאום הוא מילוי כל דרישות נתג"ז והגשת תכנית מלאה ועדכנית לקבלת היתר עבודה / חפירה.
ב.היתר עבודה / חפירה יינתן לאחר חתימת הפונה על כתב הרשאה של נתג"ז לביצוע עבודות בתחום מערכת הולכת הגז הטבעי והצגת אישורי ביטוח כפי שיידרש.
לצורך קבלת היתר חפירה יש להגיש תכנית מודפסת לאגף התפעול בנתג"ז: קרית עתידים, מגדל 8, ת.ד. 58177 תל אביב 6158101 , טלפון: 03-6270453 , פקס: 03-5611321 .
מודגש בזאת, כי במקרה של פגיעה, נזק או הפרעה למיתקן גז, כהגדרת מונח זה בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן: "החוק"), עשויים להיגרם נזקים משמעותיים, ובכלל זה נזק פיסי חמור לגוף, לרכוש ו/או לסביבה. בהקשר זה יצוין כי פגיעה או הפרעה למערכת ההולכה מהווה עבירה פלילית שבצידה עונשי מאסר וקנס
עפ"י סעיפים 84 ו-85 לחוק. לפיכך, עד להשלמת התיאום לפי הנחיות אלה וקבלת היתר חפירה חתום על ידי נתג"ז חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות על ידי הפונה ו/או מי מטעמו. נתג"ז שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה במקרה של ביצוע עבודה לא מורשית בסמוך למערכת ההולכה.
תנאי לתחילת עבודות
יש למסור הודעה על תחילת ביצוע 7 ימי עבודה מראש לאחר הזמנת פיקוח נתג"ז וסימון מיקום הרצועות בשטח. הפיקוח והסימון יהיו ע"ח ובאחריות הפונה.
מסמכים נוספים
נתג"ז שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהפונה מסמכים נוספים כתנאי להשלמת התיאום, לרבות: סקרי סיכונים, סקרי קרקע, תכניות ניקוז וניהול מי נגר, סקרי מקבילות והשראות אלקטרו-מגנטיות, חישובי עומסים, תכנית ניטור, חישובי שקיעות ותזוזות, חישובי "נפח חסר", תכניות עבודה מפורטות לביצוע, נספחי פרטים, תכניות שיקום נופי וכיוצ"ב.
תוקף האישור
אישור לתיאום הנדסי הינו בתוקף לשנה בלבד. כל שינוי בתכנית מבטל את תיאום התכנון עבורו ומחייב הגשה מחדש לעדכון התיאום מול נתג"ז. יודגש כי התיאום ההנדסי מותנה בהתאמת התכנית לשביעות רצון נתג"ז לתכנית שתועבר לביצוע ע"י הקבלן של הפונה, או מי מטעמו. כל סטייה בביצוע מהתיאום, ללא עדכון נתג"ז, תחשב כהפרת האישור וצעדים מתאימים ינקטו מול הפונה.
אין באישור, במסגרת ההליכים התכנוניים והתב"ע משום ויתור על זכות כלשהי של נתג"ז, הנובעת מתמ"א/ 37 ושינוייה, חוק משק הגז הטבעי לישראל, התשס"ב 2002 או תקנות הקשורות במערכת הולכת הגז הטבעי ובכלל זה ויתור בקשר לרצועת צינור הגז.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת תיאום מול רשות הגז הטבעי.