platform למערכת תיאום תשתיות

נגב - גז טבעי בע”מ

כתובת
מצדה 7 בניין בסר 4 בני ברק, ת.ד 47 מיקוד 5126112
נגב גז טבעי

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברות החלוקה "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום" הינן בעלות רישיון להקמה והפעלה של מערכת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך ונמוך מאוד, אשר ניתן על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, באמצעות פרישת תשתית צנרת תת קרקעית בשטח המשתרע מאזור צפון יבנה ודרומה, עד לערבה התיכונה שבנגב.
גז טבעי מספק לצרכנים אנרגיה ירוקה ובטוחה בעלויות כספיות נמוכות. מנקודת המוצא, עובר הגז הטבעי בצינור תת ימי ממאגרי הגז בים התיכון אל מתקן הקבלה באשדוד, שם עובר הגז ניקוי וסינון דרך מתקני חברת ההולכה – נתג"ז ("נתיבי הגז הטבעי לישראל"), אשר מוליכה את הגז בלחץ גבוה ( barg] 16-80]) אל מתקני הפחתת לחץ ומנייה (PRMS), ממתקנים אלו מגיע הגז
למתקני חברת החלוקה כשהוא נקי, מסונן ובלחץ נמוך של (barg] 4-16]). חברות החלוקה מזרימות את הגז ישירות אל מתקני הצרכנים, הגז הטבעי משמש כספק אנרגיה לתהליכי ייצור, חימום, חשמל ועוד.
חברות החלוקה "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום", פועלות לפרישת צנרת לחלוקת גז טבעי ברחבי הנגב והדרום לכל הגופים התעשייתיים והמוסדיים באזור, כשהיעד הוא: בתוך מספר שנים לחלק גז טבעי לכל הצרכנים המסחריים והביתיים באזור.
תהליך תיאום תשתיות ותכניות מול "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום" נעשה דרך המערכת המקוונת להגשת תכניות ונגיש דרך אתרי האינטרנט של החברות בקישורים שלהלן: נגב גז טבעי גז טבעי דרום.

מפת אזורי החלוקה של  "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום".

מפת אזורי החלוקה של  "נגב גז טבעי" ו"גז טבעי דרום". 

1. על הפונה לוודא שהתכנון/התכנית מצוי בגבול תחום רישיון החלוקה של חברת נגב גז טבעי או גז טבעי דרום. גבולות הרישיון זמינים להורדה באתרי האינטרנט הנ"ל בקבצי CAD.
2. על הפונה לבחור את מסלול הגשת התכנית המתאים עבורו מתוך מספר מסלולי הגשה אפשריים, וזאת בהתאם לסוג התכנית או לשלב התכנוני הרלוונטיים.
3. בתוך המסלול הנבחר, הפונה נדרש למלא את פרטי התכנית, פרטיו האישיים ולצרף את המסמכים הספציפיים שעליו להעלות, לרבות הפורמטים הנדרשים.
4. הפונה שהגיש את הפניה במערכת מקבל אישור ומספר פניה לדואר האלקטרוני שלו.
5. הפניה מועברת לבודקי תכניות בחברות "נגב גז טבעי" ו "גז טבעי דרום".
6. הבודק שולח התייחסות ו/או קבצים באמצעות המערכת אל כתובת הדוא"ל של הפונה הכוללת: אישור התכנון כפי שהוגש או דרישה להשלמת/תיקון קבצים או הנחיות רלוונטיות אחרות.
7. הפונה נדרש למלא אחר ההנחיות הרלוונטיות ובמידת הצורך- לשלוח את הקבצים הנדרשים בדוא"ל חוזר (Reply).
8. הבודק שולח באמצעות המערכת אל כתובת הדוא"ל אישור או כל הנחייה רלוונטית אחרת להמשך.