platform למערכת תיאום תשתיות

מרימון - גז טבעי צפון בע”מ

מרימון גז טבעי

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

מרימון גז טבעי צפון בע"מ (ח.פ. 514803907) הוקמה באוגוסט 2012 ובאפריל 2013 זכתה במכרז ממשלתי לתכנון, מימון, הקמה והפעלה של רשת החלוקה לגז טבעי באזור חיפה והגליל למשך 25 שנה.

רשת החלוקה מהווה את תשתית אספקת הגז הטבעי בלחץ הנמוך מ- BAR) 16) לצרכני החלוקה, זאת במטרה לאפשר לעסקים,למפעלי תעשייה ותחנות כח בינוניים וקטנים, תחנות תדלוק בגז ושכונות מגורים להתחבר למערכת הגז הטבעי. הרשת , להסב פעילותם ולהשתמש בגז טבעי, המהווה מקור אנרגיה זול, בטוח וידידותי יותר לסביבה, ביחס לדלקים אחרים ולחשמל. התשתית שתוקם תתאים לפריסת הצרכנים הפוטנציאליים באזורים שפורטו.
החברה מונה נכון להיום כ-15 עובדים, ומשמשת כמנהלת. לצורך פעילותה, מתבססת החברה על מיקור חוץ בתחומים שונים, כגון: תכנון, ביצוע, יעוץ משפטי ועוד.

מסמכים נדרשים להגשה לצורך קבלת אישור

1. מכתב פניה מהיזם/מתכנן/קבלן הכולל את הפרטים הבאים:
א. הסבר מפורט אודות מהות העבודה ופירוט הבקשה (אישור תכנון / הרשאה לביצוע).
ב. רשימת תכניות הכוללת: שם תכנית, מספר תכנית, מספר מהדורה ותאריך.
2. תכניות תנוחה וחתך(אם כבר יש) בפורמט DWG ו PDF
3. מיקום העבודות על גבי תצ"א
4. במידה וקיים/יש צורך: פרט(מיגון, חפירה..), הסדרי תנועה, שרוולים, פלטות הגנה ועוד.

הנחיות כלליות לתכנון

קטעים מקבילים
בקטעים מקבילים יונח קו ה- XXX כלהלן:
מצנרת פלדה: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-5 מטרים.
מצנרת פוליאתילן: המרחק האופקי המינימלי בין דפנות הצינורות לא יקטן מ-3 מטרים.

מרחק מתחנה
מרחק מינימום 5 מטרים מהגדר.

חציות קווים
בקידוח: קו ה- XXX יחצה מתחת לקו הגז במרווח מינימלי של 2.5 מ' בין תחתית קו ה- XXX לראש קו הגז.
בחצייה פתוחה: קו ה- XXX יחצה את קו הגז במרווח מינימלי נטו של 1.0 מ'.
1. בחצייה מתחת לקו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100 * 50 * 10 ס"מ כ-30 ס"מ מעל קו הגז 1.0 מ' לכל צד של נקודת החציה.
2. בחצייה מעל קו הגז יונחו פלטות הגנה מבטון מזויין במידות 100 * 50 * 10 ס"מ מעל קו ה- XXX לפחות 1.5 מ' לכל צד של נקודת החצייה.

חציית קו הגז תתבצע בניצב לקו הגז. במידה והנ"ל לא מתאפשר תבוצע זווית החצייה בזווית של לא פחות מ 45 מעלות.
טרם ביצוע החציה יבוצע איתור קו הגז באמצעים אלקטרוניים וגישוש קו הגז באמצעות שאיבת עפר.

הגנה קתודית
עבור קווי פלדה או תשתיות חשמל בסמוך לקווים של מרימון עשויים פלדה, יש להציג תכנון הגנה קתודית וחישובים המציגים את ההשפעה.
ההשפעה תיבחן על ידי מרימון ובמידת הצורך יועברו הנחיות/דרישות.

ככלל לא יותרו הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל תוואי קו הגז הטבעי. במידה ונדרשים כאלו, יש לסמן את האזורים המיועדים על גבי התכנית ולציין עומסים מתוכננים.

פיקוח
כל עבודה בסמוך לתשתיות מרימון תתבצע אך ורק בשעות היום ובנוכחות מפקח מטעמה.
עלות הפיקוח תהיה על חשבון היזם, אלא אם קיים הסדר בין החברות.

תיעוד
11.1 . טרם כיסוי התשתית תבוצע מדידה של הקווים ע"י מודד מוסמך. תכנית עדות של הקווים תועבר למרימון בקובץ PDF ו- DWG.

ביטוח
תנאי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות הוא העברת אישור על קיום ביטוח, חתום ע"י חברת הביטוח.

לצורך אישור התכנית נבקשכם להעביר:
1. תכנית תנוחה בה מסומנת התשתית המתוכננת, גבול החפירה המתוכננת וגבולות תכנית קו הגז הטבעי
[לציין את מספר התכנית].
2. חתך לרוחב עם סימון התשתית המתוכננת, קו הגז הטבעי ודופן החפירה המתוכננת.
3. חתך לאורך החציה במרחק אופקי שלא יפחת מעשרה מטר מכל צד של קו הגז הטבעי. יש לסמן על גבי החתך את צינור הגז ותשתיות נוספות ככל שקיימות.
4. במידה ומתוכנן הידוק ו/ או מעבר כלים כבדים מעל ואי קו הגז הטבעי יש לסמן על גבי התכנית.
5. חמש הספרות האחרונות של מספור מכתב זה (ראה בראש מכתב זה) מהוות מספר פניה. יש לציין את מספר הפניה בכל ההתכתבויות נשוא פרויקט זה.

כתב הרשאה לביצוע העבודות
על היזם המבקש לבצע עבודות בסמוך לתשתיות מרימון למלא ולחתום על כתב ההרשאה המצורף בנספח ב'.

דגשים מיוחדים
[כאן יינתנו דגשים ספציפיים למבקש האישור]

הבהרות
1. מסמך זה אינו מהווה היתר חפירה. לפני כניסה לביצוע יש לפנות למרימון לקבלת היתר חפירה.
2. חשוב להבהיר כי עליכם מוטלת האחריות בגין כל נזק שיגרם למערכות/מתקנים/קווים של חברת "מרימון" כתוצאה מעבודתכם בשטח.
3. מיקום הצינור והעומקים המועברים כ Asmade הם לצורך סיוע בלבד וכי על הפונה מוטלת האחריות לאתר את מיקומו המדויק טרם ביצוע.