platform למערכת תיאום תשתיות

חברת תשתיות אנרגיה

איש קשר
ויקטוריה רוגוב
כתובת
הסדנאות 3, א.ת. הרצליה פיתוח, ת.ד. 2121, הרצליה 46120
תשתיות אנרגיה

פניה לביצוע עבודות תשתית

תהליך תיאום גורם חוץ

חברת תשתיות אנרגיה – תשתיות אנרגיה בע"מ, הינה חברת התשתית הלאומית של משק הדלק והאנרגיה בישראל, אשר נמצאת בבעלות מלאה של מדינת ישראל. החברה אחראית לספק את צרכי משק האנרגיה הן בשגרה והן בחירום ופעילותה מתמקדת במספר תחומים מרכזיים, הכוללים בין היתר אחסון תזקיקי דלק (לרבות: מזוט, סולר, קרוסין ובנזין), ניפוק מוצרי הדלק לחברות השיווק השונות והזרמת הדלק ברשת קווי דלק תת קרקעיים, שמקשרים בין מקורות הדלק, הנמלים ובתי הזיקוק לבין אתרי האחסון והצרכנים הסופיים: חברת חשמל, מערכת הביטחון, נתב"ג, חוות ניפוק למכליות כביש ועוד.
לתשתיות אנרגיה חברת בת בשם קו מוצרי דלק בע"מ (קמ"ד), האחראית בין היתר על הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות הקווים, וכן על הולכת תזקיקי הדלק.
לאור הרגישות הקיימת סביב נושא הדלק נדרשת התייחסות כבדת ראש להיבטים סביבתיים ובטיחותיים, הבאה לביטוי בין היתר בנוהל העבודה בקרבת קווי הדלק או חצייתם. נוהל העבודה גובש בהתחשב בתכונותיו של הדלק, על כל הכרוך בהן. בגין רגישות זו תשתיות אנרגיה מקיימת שיתופי פעולה עם הגורמים הרלוונטיים לרבות המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות ופיקוד העורף. תשתיות אנרגיה מקפידה לפעול בהתאם להנחיותיהם של גופים אלה ובהתאם לדרישות החוק.

תהליך קבלת היתר עבודה

1. פניה בכתב של גורם חוץ:
יזמים, קבלנים וגורמים חיצוניים, המתעתדים לבצע עבודות בסמיכות או על רצועת קווי דלק, צריכים לפנות בכתב, בצירוף תוכניות מדידה של מיקום העבודות אותן הם מבקשים לבצע, אל מחלקת נכסים בחברת תש"א. אשת הקשר: גב' ויקטוריה רוגוב טל': 09-9528521 דוא"ל: Victoria_r@pei.co.il
גורם חוץ יפנה בדוא"ל באמצעות מכתב מלווה, שיכלול את הפרטים הבאים:
1. שם היזם
2. שם הקבלן המבצע
3. איש קשר
4. מספר טלפון ליצירת קשר
5. מייל' ליצירת קשר
6. תאריך הגשת הבקשה
7. מועד מתוכנן לביצוע העבודה
8. שם הפרוייקט
9. תיאור קצר של הפרוייקט
10 . מיקום העבודה
11 . תיאור קצר של העבודה
12 . הערות נוספות

2. בדיקת התכניות והנתונים:
עם קבלת הפניה תבוצע בדיקה באם העבודה הנדרשת נכללת בתחום רצועת קווי הדלק. במידה והעבודה המבוקשת איננה נמצאת בתחום רצועת קווי הדלק ישלח אישור לביצוע העבודה לפונה. במידה והעבודה הנדרשת מתבצעת בסמיכות או בתחם רצועת קווי הדלק, היא מחויבת במתן אישור והנחיות טכניות ובטיחות מטעם תש"א לביצוע העבודות.

3. מסמכי אישור והנחיות טכניות ובטיחות:

דוגמה לטופס קישור לטופס

4. פיקוח על העבודות
חברת תש"א תספק לפונה פיקוח מלא (בתשלום) על עבודות וזאת ע"מ לוודא שאין כל סכנה בטיחותית ותפעולית בעבודה אל מול קווי הדלק.
לא תבוצע כל עבודה שהיא בתחום רצועת קווי הדלק ללא נוכחות נציגי תש"א בשטח.

1. הסדרה תכנונית וקניינית
בתכנית להפקדה תידרש הסדרה תכנונית וקניינית של רצועת קווי הדלק כתנאי למתן אישור תש"א.
2. חציית קווי דלק
• דרך תחצה את קו הדלק בתחום השרוול בלבד, כאשר המרחק מקצה השרוול לא יפחת מ – 5 מ'.
3. העתקת קווי דלק או מיגונם
• במידה ונדרשת העתקת קווי דלק או מיגונם יתקיים הליך התקשרויות מול תש"א לביצוע ההעתקה / המיגון, שיכלול היבטים של תכנון הנדסי וסטטוטורי, רכש חמרים וביצוע.
4. יש לסמן באופן ברור את העבודות שתבוצענה באזור קו הדלק.
5. כל בקשה תבדק לגופה ותתכנה דרישות ומגבלות נוספות.